XIN ĐỌC KỸ BẢN THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ (“BẢN THỎA THUẬN”) NÀY. KHI TRUY CẬP, ĐĂNG KÝ ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC DÙNG TRANG KHOETUNHIEN.NET, BẠN (“BẠN” HOẶC “THÀNH VIÊN”) THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẢN THỎA THUẬN NÀY, VÀ BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẢN THỎA THUẬN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY.

Khỏe Tự Nhiên sở hữu và vận hành trang mạng này.

1. TOÀN BỘ THỎA THUẬN.

Bản thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Thành viên và Khỏe Tự Nhiên, và thay thế cho bất kỳ và tất các các thỏa thuận trước đó giữa các bên về các vấn đề liên quan đến Khỏe Tự Nhiên trong tài liệu này (bao gồm nhưng không hạn chế ở phiên bản bất kỳ trước đó của Bản thỏa thuận này).

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ.

Khỏe Tự Nhiên cung cấp cho mỗi Thành viên nhiều dịch vụ xuất bản và cộng đồng khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng đăng các đường dẫn và bình luận trên một trang web (“Dịch vụ”). Trừ khi được nói rõ, nếu không bất kỳ các tính năng mới cải tiến hoặc thay đổi các Dịch vụ hiện tại khác sẽ tuân theo Bản thỏa thuận này.

3. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ.

Khỏe Tự Nhiên có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ có hoặc không có thông báo đến Thành viên. Khỏe Tự Nhiên sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thành viên hay bên thứ ba bất kỳ nếu Khỏe Tự Nhiên thực hiện quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ. Khỏe Tự Nhiên đôi lúc có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của Bản thỏa thuận này. Những thay đổi trong các điều khoản và điều kiện của Bản thỏa thuận này sẽ được sáp nhập vào Bản thỏa thuận được đăng tại đây. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Thành viên cấu thành sự chấp thuận của Thành viên đó đối với việc tuân thủ và bị ràng buộc bởi Bản thỏa thuận này và sự sửa đổi bất kỳ của Bản thỏa thuận.

4. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ.

Chính sách quyền riêng tư của Khỏe Tự Nhiên được bao hàm bằng tham chiếu đến Bản thỏa thuận này. Tất cả thông tin cá nhân như địa chỉ, địa chỉ thư điện tử hoặc các thông tin nhận dạng cá nhân khác được Thành viên nhập vào Khỏe Tự Nhiên là riêng tư đối với Thành viên trừ khi người đó lựa chọn chia sẻ thông tin này với các thành viên Khỏe Tự Nhiên khác/ hoặc công chúng, thông qua Khỏe Tự Nhiên hoặc cách thức khác. Chính sách của Khỏe Tự Nhiên là tôn trọng quyền riêng tư của các Thành viên. Do đó, Khỏe Tự Nhiên sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi tin tưởng chân thực rằng hành động này là cần thiết để (a) phù hợp với pháp luật hoặc tuân thủ với quá trình pháp lý được thực hiện trên Khỏe Tự Nhiên; (b) bảo vệ và giữ gìn các quyền hoặc tài sản của Khỏe Tự Nhiên; hoặc (3) hành động dưới các tình huống khẩn cấp để bảo vệ an toàn cá nhân của các thành viên khác hoặc của công chúng; hoặc (4) sửa chữa hoặc khắc phục các vấn đề đối với Dịch vụ của Khỏe Tự Nhiên.

5. QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG.

Trừ khi được tuyên bố khác đi trên website Khỏe Tự Nhiên, Thành viên sẽ giữ quyền sở hữu tác giả và tất cả các quyền liên quan đối với thông tin mà người đó là tác giả hoặc xuất bản thông qua Khỏe Tự Nhiên hoặc nhập liệu vào các Dịch vụ của Khỏe Tự Nhiên. Để đổi lại các dịch vụ xuất bản được cung cấp bởi Khỏe Tự Nhiên, Thành viên đồng ý cấp giấy phép vĩnh viễn, toàn cầu và không chấm dứt cho Khỏe Tự Nhiên sử dụng tất cả các nội dung mà Thành viên xuất bản thông qua Khỏe Tự Nhiên mà không cần sự cho phép hoặc trả công thêm, bằng ngôn ngữ gốc hoặc phiên dịch, bao gồm quyền tạo ra các bản sao hoặc tái sử dụng trong các phương tiện truyền thông khác. Các thành viên không được phép sử dụng tên của Khỏe Tự Nhiên cho các hoạt động thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Khỏe Tự Nhiên.

6. TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG.

Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Khỏe Tự Nhiên không xác nhận nội dung của hoạt động truyền thông bất kỳ của Thành viên hay chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, quấy rối hoặc công kích trong đó, cũng như sự xâm phạm quyền tài sản trí tuệ của bên thứ ba phát sinh từ đó, hoặc bất kỳ tội ác được thúc đẩy từ đó. Trang mạng này có chứa các đường dẫn đến các trang mạng được duy trì bởi các bên thứ ba. Các đường dẫn này chỉ được cung cấp vì sự thuận tiện và tham khảo cho bạn. Khỏe Tự Nhiên không vận hành hoặc kiểm soát khía cạnh bất kỳ về thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên các trang mạng đó. Việc Khỏe Tự Nhiên cho vào một đường dẫn đến một trang mạng không ngụ ý sự xác thực bất kỳ đối với các dịch vụ hoặc địa điểm, nội dung hay các tổ chức tài trợ của các trang đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang mạng khác, bạn chịu rủi ro cho hành động của mình.

7. CÁCH ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN.

Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, đường dẫn, chữ, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh, biểu đồ, video, hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”), dù được đăng công khai hay gửi đi công khai, đều thuộc về trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội dung đó. Điều này nghĩa là bạn chứ không phải Khỏe Tự Nhiên chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng hay truyền đi qua các Dịch vụ của Khỏe Tự Nhiên. Khỏe Tự Nhiên không kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và do đó không đảm bảo tính chính xác, trung thực hoặc chất lượng của những Nội dung này. Bạn hiểu rằng bằng việc sử dụng các Dịch vụ, bạn có thể gặp phải các Nội dung công kích, khiếm nhã hoặc gây khó chịu.

Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Khỏe Tự Nhiên để: (a) tải lên, đăng hoặc truyền đi bất cứ Nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, sai trái, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền cá nhân của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc gây khó chịu; (b) gây hại cho người vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào; ( c ) mạo danh bất cứ người hoặc đoàn thể nào, bao gồm nhưng không giới hạn, viên chức Khỏe Tự Nhiên hoặc tuyên bố sai hay trình bày sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hay đoàn thể; (d) tải lên, đăng hay truyền đi Nội dung bất kì mà bạn không có quyền truyền đi theo bộ luật bất kỳ hoặc các mối quan hệ hợp đồng hay ủy thác (như thông tin nội bộ, tài sản và thông tin mật biết được hoặc được tiết lộ như một phần của quan hệ thuê mướn lao động hoặc dưới các thỏa thuận không được tiết lộ); (e) tải lên, đăng hoặc truyền đi Nội dung mà vi phạm giấy phép độc quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền sở hữu tác giả, hoặc các quyền sở hữu của bên bất kì; (f) tải lên, đăng hoặc truyền đi tài liệu bất kì có chứa phần mềm vi-rút hoặc các câu lệnh máy tính, file hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của phần mềm bất kỳ hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông; (g) can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc các mạng lưới kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định của các mạng lưới kết nối với Dịch vụ; (h) cố ý hoặc vô ý vi phạm luật pháp bất kỳ của quốc tế, quốc gia và quy định bất kỳ có hiệu lực pháp luật; (i) “lén theo dõi” hoặc quấy rối người khác; (j) thu thập hoặc lưu trữ các thông tin cá nhân về những người dùng khác; hoặc (k) quảng bá hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp, quảng bá sự gây hại thân thể hoặc thương tật chống lại nhóm hoặc cá nhân bất kỳ , hoặc quảng bá hành động độc ác bất kỳ đối với thú vật.

8. QUẢNG BÁ SẢN PHẨM TRÊN Khỏe Tự Nhiên.

Nếu bạn quảng bá, làm thị trường hoặc quảng cáo (“Quảng bá” hay “Quảng cáo”) sản phẩm hoặc dịch vụ bất kì qua bất kỳ kênh online hoặc offline hoặc bên trung gian vì mục đích kiếm tiền hoa hồng từ sản phẩm hay dịch vụ bất kỳ (“Sản phẩm”) được bán do kết quả của quảng cáo đó (“Tiền hoa hồng”) thì Bạn đồng ý, thừa nhận, thể hiện và cam đoan rằng:

  • Bạn sẽ không gợi ý hoặc ngụ ý sự hỗ trợ bất kỳ từ Khỏe Tự Nhiên, những người đóng góp hoặc nhà tài trợ của Sản phẩm.
  • Bạn sẽ không sử dụng mà không được cấp phép hoặc được ủy quyền, hoặc xâm phạm hoặc biển thủ tài liệu bất kỳ được bảo vệ bởi bằng phát minh, quyền sở hữu tác giả, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền tài sản trí tuệ (“Quyền tài sản trí tuệ”) hoặc quyền tài sản khác.
  • Bạn sẽ không can thiệp vào hoạt động của Khỏe Tự Nhiên nhằm theo dõi lượng khách viếng thăm, xem trang, số lần nhấn chuột hoặc lưu lượng truy cập thông thường đến, thông qua hoặc từ các Dịch Vụ của Khỏe Tự Nhiên.
  • Tất cả việc truyền thông và/hoặc phát ngôn của Bạn có liên quan đến Quảng cáo và/hoặc liên quan đến Sản phẩm bất kỳ sẽ đều chính xác và chứa tất cả các thông tin được tiết lộ và tuyên bố miễn trách nhiệm cần thiết để ngăn ngừa việc những Quảng cáo trên là sai sự thật hoặc lừa đảo. Những thông tin tiết lộ và tuyên bố miễn trách nhiệm phải được đưa ra một cách rõ ràng và dễ thấy, và sẽ tuân thủ với luật pháp của quốc gia của bạn.
  • Bạn sẽ không mời chào, gợi ý, hoặc ngụ ý sự có sẵn của khoản hoàn lại bất kỳ , phiếu thưởng, vé, phiếu quà tặng hoặc những hình thức khuyến khích tương tự để thuyết phục hoặc khuyến khích mua một Sản phẩm nào đó.
  • Khỏe Tự Nhiên có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải xem xét Quảng cáo của bạn. Bạn đồng ý rằng Khỏe Tự Nhiên, có quyền đơn phương và vào bất cứ lúc nào cũng có thể yêu cầu thay đổi quảng cáo sản phẩm và các trang giao hàng, hỗ trợ khách hàng, hoặc các vật dụng liên quan đến nội dung Quảng cáo của bạn. Khỏe Tự Nhiên có thể gỡ bỏ Quảng cáo của bạn vào bất kỳ lúc nào từ các Dịch vụ của mình bằng cách hoàn lại tiền và bất kỳ khoản phí nào cho Quảng cáo đó.
  • Bạn sẽ cung cấp thông tin liên lạc hợp lệ bao gồm nhưng không hạn chế như địa chỉ thư điện tử làm việc mà Khỏe Tự Nhiên có thể gửi các câu hỏi xác nhận và nhận hồi âm không tự động vào cuối ngày làm việc hôm sau. Khỏe Tự Nhiên không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với tính chính xác, hoàn chỉnh, đầy đủ và kịp thời của những thông tin đó, cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tiền thưởng, giải thưởng hoặc các hình thức khuyến khích được cung cấp trong bất cứ Quảng cáo nào. Việc sử dụng các thông tin được trình bày bởi Khỏe Tự Nhiên của bạn không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về bất kỳ khoản tiền thưởng, giải thưởng và các hình thức khuyến khích được cung cấp trong bất kỳ Quảng cáo nào. Rủi ro từ việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin được trình bày bởi Bên quảng bá hoàn toàn là do bạn chịu. Trong bất kỳ tình huống nào, Khỏe Tự Nhiên đều không chịu trách nhiệm pháp lý cho việc mua hoặc sử dụng một Sản phẩm hoặc Dịch vụ được quảng cáo trên Khỏe Tự Nhiên.
  • Quảng cáo là tự nguyện, và bạn chịu rủi ro cho sự tin cậy của mình. Khỏe Tự Nhiên không xem xét một cách độc lập hoặc kiểm chứng thông tin cung cấp bởi Quảng cáo bất kỳ về tính chính xác, hoàn chỉnh, đầy đủ và kịp thời. Bạn thừa nhận và hiểu rằng Khỏe Tự Nhiên không kiểm chứng các lời tuyên bố, khẳng định, khuyến khích hoặc thúc đẩy đưa ra bởi các Quảng cáo.

9. NỘI DUNG GỬI ĐẾN Khỏe Tự Nhiên.

Khỏe Tự Nhiên không sở hữu những Nội dung hay đường dẫn mà bạn gửi đến các trang bài của Khỏe Tự Nhiên. Khỏe Tự Nhiên có thể trích dẫn hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ những nội dung bạn cung cấp (nếu bạn đã công khai những nội dung này), nhằm mục đích quảng cáo cho trang KhoeTuNhien.Net và/ hoặc cho Dịch vụ của Khỏe Tự Nhiên. Bạn chấp thuận rằng Khỏe Tự Nhiên sẽ không duyệt trước Nội dung hay các đường dẫn, nhưng Khỏe Tự Nhiên và các kỹ thuật viên thiết kế có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đơn phương từ chối hoặc dỡ bỏ Nội dung hay đường dẫn bất kỳ hiện có thông qua Dịch vụ. Không giới hạn những điểm đã đề cập ở trên, Khỏe Tự Nhiên và các kỹ thuật viên thiết kế có quyền dỡ bỏ bất kỳ Nội dung hoặc đường dẫn nào vi phạm hoặc chống đối Thỏa thuận này. Bạn nhận thức rõ rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nội dung và đường dẫn bất kỳ , bao gồm sự tin cậy về tính chính xác, hoàn thiện và hữu dụng của các Nội dung và đường dẫn đó.

10. BỒI THƯỜNG.

Bạn chấp thuận bồi thường và đảm bảo cho Khỏe Tự Nhiên cũng như các công ty con, đơn vị, cán bộ, giám đốc, đại lý, và nhân viên của Khỏe Tự Nhiên sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các khiếu nại, yêu cầu, bao gồm các chi phí luật sư từ một bên thứ ba do hoặc phát sinh từ Nội dung hay đường dẫn, việc sử dụng Dịch vụ, hành vi vi phạm Thỏa thuận hay hành vi vi phạm quyền lợi của cá nhân/ tổ chức khác của bạn.

11. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ.

Bạn chấp thuận rằng sẽ không tái sản xuất, sao chép, bán, bán lại hay khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, quyền sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập Dịch vụ.

12. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT.

Khi bạn trở thành thành viên, bạn sẽ nhận được một mật khẩu và một tài khoản. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không duy trì được bảo mật cho mật khẩu và tài khoản của mình. Thêm vào đó, bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hành vi được thực hiện dưới tên tài khoản của mình. Bạn có thể thay đổi mật khẩu bất kỳ lúc nào (để thực hiện, vui lòng truy cập vào bảng tùy chọn điều khiển hồ sơ cá nhân); bạn có thể tạo một tài khoản mới và đóng tài khoản cũ bất kỳ lúc nào bạn muốn. Thành viên đồng ý sẽ thông báo Khỏe Tự Nhiên ngay lập tức nếu phát hiện dấu hiệu sử dụng bất hợp pháp tài khoản của Thành viên hoặc vi phạm bảo mật bất kỳ mà Thành viên đó biết.

13. CHẤM DỨT.

Bạn đồng ý rằng Khỏe Tự Nhiên có quyền đơn phương chấm dứt mật khẩu và quyền sử dụng Dịch vụ, dỡ bỏ và xóa Nội Dung hay đường dẫn bất kỳ trên Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, việc ít sử dụng hay Khỏe Tự Nhiên tin rằng bạn đã vi phạm hoặc đã hành động không phù hợp với nội dung hoặc tinh thần của Thỏa Thuận này. Khỏe Tự Nhiên có thể đơn phương và tại bất kỳ thời điểm nào ngừng việc cung cấp Dịch vụ hoặc một phần Dịch vụ mà có hoặc không có thông báo trước. Bạn đồng ý rằng quyền chấm dứt truy cập vào Dịch vụ của bạn theo bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa thuận này có thể bị ảnh hưởng mà không cần báo trước, đồng thời ý thức rõ rang và chấp thuận rằng Khỏe Tự Nhiên có thể ngay lập tức đóng và xóa trang KhoeTuNhien.Net của bạn và tất cả những thông tin, và tệp tin liên quan trên trang KhoeTuNhien.Net của bạn và/ hoặc chặn truy cập đối với những tài liệu hoặc Dịch vụ đó. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng Khỏe Tự Nhiên sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hay bên thứ ba bất kỳ khi chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn.

14. QUẢNG CÁO VÀ QUẢNG BÁ.

Khỏe Tự Nhiên chạy các chương trình quảng cáo và quảng bá trên các trang KhoeTuNhien.Net. Bằng việc tạo trang KhoeTuNhien.Net của mình, bạn đồng ý rằng Khỏe Tự Nhiên có quyền chạy các chương trình quảng cáo và quảng bá. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng chặn hoặc can thiệp vào các trang quảng cáo được đính trên trang KhoeTuNhien.Net của Bạn bằng bất kỳ phương thức nào. Hành vi đó có thể bị xử phạt bằng việc chấm dứt Dịch vụ ngay lập tức. Phương thức, trạng thái và mức độ của chương trình quảng cáo của Khỏe Tự Nhiên trên trang KhoeTuNhien.Net của bạn được thay đổi. Các phản hồi hoặc giao dịch kinh doanh với và tham gia vào chương trình quảng cáo của các nhà quảng cáo được biết trên hoặc qua Dịch vụ bao gồm: chi trả và vận chuyển hàng hóa và dịch vụ liên quan và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo hành, và đại diện với những giao dịch đó chỉ đơn thuần là giao dịch giữa bạn và bên quảng cáo. Bạn chấp thuận rằng Khỏe Tự Nhiên sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những mất mát hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ những giao dịch đó hoặc là từ việc hiện diện của quảng cáo đó trên Dịch vụ.

15. Khỏe Tự Nhiên và QUYỀN SỞ HỮU.

Bạn thừa nhận và chấp thuận rằng Dịch vụ và bất kỳ các phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan đến Dịch vụ (“Phần mềm”) có quyền sở hữu và bảo mật thông tin được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành và các luật khác. Bạn cũng thừa nhận và chấp thuận rằng Nội dung trong các quảng cáo tài trợ hoặc các thông tin được trình bày với bạn qua Dịch vụ hoặc các nhà quảng cáo được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác. Trừ phi được Khỏe Tự Nhiên hoặc các nhà quảng cáo ủy quyền bằng văn bản, bạn đồng ý rằng sẽ không chỉnh sửa, thuê, cho thuê, vay nợ, bán, phân phối hoặc tạo sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hay một phần Dịch vụ hoặc Phần mềm

16. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM.

THÀNH VIÊN CHẤP THUẬN RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CÁ NHÂN. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “THEO HIỆN TRẠNG” (“AS IS”) VÀ “THEO TÌNH TRẠNG SẴN CÓ” (“AS AVAILABLE”). Khỏe Tự Nhiên TỪ CHỐI BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ ĐƯỢC TUYÊN BỐ HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG MUA BÁN ĐƯỢC, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH NÀO ĐÓ VÀ KHÔNG VI PHẠM. Khỏe Tự Nhiên SẼ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA BẠN, HAY DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG GIỜ, AN TOÀN VÀ KHÔNG XẢY RA LỖI; HAY THỰC HIỆN BẢO ĐẢM BẤT KỲ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN BẤT KỲ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ HAY NHỮNG LỖI CỦA PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

THÀNH VIÊN Ý THỨC ĐƯỢC VÀ CHẤP THUẬN RẰNG BẤT KỲ TÀI LIỆU VÀ/ HOẶC DỮ LIỆU ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC ĐƯỢC THU THẬP QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN DỰA TRÊN QUYỀN VÀ RỦI RO CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN VÀ THÀNH VIÊN SẼ ĐƠN PHƯƠNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THIỆT HẠI BẤT KỲ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH VÀ MẤT MÁT DỮ LIỆU CỦA THÀNH VIÊN DO VIỆC TẢI NHỮNG TÀI LIỆU VÀ/ HOẶC DỮ LIỆU NÓI TRÊN GÂY RA. Khỏe Tự Nhiên SẼ KHÔNG BẢO ĐẢM CHO BẤT KỲ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ HAY GIAO DỊCH BẤT KỲ ĐƯỢC THỎA THUẬN THÔNG QUA DỊCH VỤ.

KHÔNG CÓ BẤT KỲ KHUYẾN NGHỊ HAY THÔNG TIN, BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN MÀ THÀNH VIÊN CÓ ĐƯỢC TỪ HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ CÓ THỂ CẤU THÀNH SỰ BẢO ĐẢM BẤT KỲ MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP RÕ RÀNG TẠI ĐÂY.

MỘT SỐ CƠ QUAN PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH, DO ĐÓ NHỮNG LOẠI TRỪ NÓI TRÊN CÓ THỂ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

17. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Khỏe Tự Nhiên SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO TAI NẠN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ XẢY RA DO VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY CHO CHI PHÍ MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ, HOẶC HẬU QUẢ CỦA VIỆC MUA BÁN HAY CÓ ĐƯỢC CÁC HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ, HAY TIN NHẮN ĐƯỢC NHẬN, HAY CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC NHẬP VÀO THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC CHỈNH SỬA GIAO DỊCH/ DỮ LIỆU CỦA THÀNH VIÊN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU VÀ CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, NGAY CẢ KHI THÀNH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

MỘT SỐ CƠ QUAN PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH CHẤT TAI NẠN HOẶC HẬU QUẢ, DO ĐÓ NHỮNG GIỚI HẠN NÓI TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

18. LƯU TRỮ VÀ CÁC GIỚI HẠN KHÁC.

Khỏe Tự Nhiên không chịu trách nhiệm cho việc xóa hoặc không thể lưu giữ các thông tin được nhập vào Khỏe Tự Nhiên. Khỏe Tự Nhiên có quyền đơn phương quyết định rằng hành vi ứng xử của Thành viên có phù hợp với nội dung và tinh thần của Thỏa thuận này hay không và có thể chấm dứt Dịch vụ nếu một Thành viên bị phát hiện có ứng xử không phù hợp theo Thỏa thuận này.

19. THÔNG BÁO.

Tất cả thông báo tới một bên đều được viết dưới dạng văn bản và được gửi đi qua email hoặc thư truyền thống. Khỏe Tự Nhiên có thể gửi thông báo hoặc tin nhắn qua Dịch vụ nhằm thông báo tới Thành viên những thay đổi của Thỏa thuận, Dịch vụ này và những vấn đề quan trọng khác; các hình thức chia sẻ đó sẽ cấu thành báo cáo tới Thành viên.

20. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP.

Bạn thừa nhận rằng bất kỳ vi phạm hoặc cố gắng vi phạm Thỏa thuận này sẽ gây ra tổn hại không thể sửa chữa cho Khỏe Tự Nhiên, đồng thời việc xác định chính xác mức độ thiệt hại sẽ rất khó khăn do đó sẽ không có mức phạt phù hợp theo luật. Theo đó, bạn chấp thuận rằng Khỏe Tự Nhiên có quyền được yêu cầu tòa án có thẩm quyền bất kỳ ban hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm hạn chế các vi phạm hoặc cố gắng vi phạm của bạn, các đơn vị thành viên, đại diện cũng như yêu cầu bạn bồi thường toàn bộ hoặc một phần chi phí phát sinh mà Khỏe Tự Nhiên phải chịu khi yêu cầu ban hành các biện pháp đó, bao gồm nhưng không hạn chế, các chi phí luật sư hợp lý. Bạn đồng ý rằng sẽ không có yêu cầu ràng buộc bất kỳ hay an ninh khác liên quan đến biện pháp đó.

21. THÔNG TIN CHUNG

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được tòa án hoặc một cơ quan luật pháp có thẩm quyền phán quyết là trái với luật, thì những điều khoản đó sẽ được giải thích theo phạm vi tối đa để có thể phản ánh ý định của các bên, các điều khoản khác vẫn giữ nguyên hiệu lực. Việc Khỏe Tự Nhiên không thể áp dụng hay thi hành bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này cũng sẽ không cấu thành việc miễn trừ quyền và điều khoản đó trừ khi được Khỏe Tự Nhiên xác nhận và chấp thuận bằng văn bản. Thành viên và Khỏe Tự Nhiên chấp thuận rằng yêu cầu hoặc việc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ hoặc ĐKDV phải được thực hiện trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của việc khiếu kiện đó phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn không được thực hiện yêu cầu hoặc khiếu kiện đó nữa. Các đề mục được sử dụng trong Thỏa thuận này chỉ được sử dụng riêng cho sự thuận tiện của các bên và không có giá trị pháp lý và hợp đồng. Bạn có thể sẽ phải tuân thủ một số các điều khoản sử dụng bổ sung trong trường hợp bạn sử dụng một đơn vị thành viên hoặc dịch vụ khác, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu Khỏe Tự Nhiên áp dụng các biện pháp khiếu nại thi hành Thỏa thuận này, trong trường hợp Khỏe Tự Nhiên là bên thắng kiện, bên thua kiện sẽ phải chấp thuận chi trả toàn bộ các chi phí luật sư cần thiết và hợp lý và các chi phí pháp lý bên cạnh những bồi thường mà Khỏe Tự Nhiên có quyền được hưởng theo luật hoặc vốn chủ sở hữu.

22. VI PHẠM.

Vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này cho bộ phận quản lý qua email [email protected]

23. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU.

Thông báo bản quyền của website: Bản quyền đã được bảo hộ.

Website này là tài sản đã được đăng ký bản quyền của Khỏe Tự Nhiên và các nhà cung cấp và phân phối thứ ba (“Nhà cung cấp”).

Khỏe Tự Nhiên là những nhãn hiệu dịch vụ của Khỏe Tự Nhiên. Các sản phẩm, dịch vụ và tên các công ty được sử dụng trên websites này được đăng ký và là những tên thương mại theo thông luật của chủ sở hữu tương ứng. Không nội dung nào trên website này cấu thành việc cấp phép, theo hàm ý, lý do để từ chối hoặc các giấy phép và quyền sử dụng các thương hiệu này. Việc sử dụng bất hợp pháp website này và / hoặc các tư liệu có trên trang này có thể vi phạm luật bản quyền, thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ và các luật khác. Bạn phải giữ tất cả các thông báo về bản quyền và thương hiệu bao gồm lưu ý bất kỳ về quyền sử hữu khác chứa trong các tư liệu, và bạn không được phép chỉnh sửa, che đậy hay tẩy xóa những lưu ý đó.“

24. THÔNG BÁO VI PHẠM.

Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ (hoặc bất kỳ quyền gì các vị được quyền thi hành) bị vi phạm bởi bất kỳ Nội dung và đường dẫn trên website này, vui lòng xem mục Quy định Bản quyền và Thông báo vi phạm của chúng tôi, để biết cách gửi thông báo qua email, thư, hoặc điền vào mẫu có sẵn.